Integrovaný dispečerský systém RadioVoice RV3

Dispečerský systém Radiovoice 3 navazuje na předchozí dispečerské systémy vyvinuté firmou DCom,  spol. s r.o. a dále rozšiřuje jejich možnosti. Je určen pro nasazení jak ve velkých společnostech v oblasti dopravy a průmyslu, tak i ve složkách státní správy jako jsou hasičské sbory, záchranné sbory a pod. Systém používá pro komunikaci standardní protokoly v prostředí sítí IP a umožňuje spolupráci s dalšími aplikacemi dle požadavků zákazníka.

 

Systém nabízí kompletní řešení dispečerských pracovišť s využitím VoIP komunikace. Jednotlivá dispečerská pracoviště a komunikační zařízení mohou být rozmístěna na rozsáhlém území (kraj, stát) a propojena všemi prostředku umožňujícími přenos dat v IP prostoru. Systém umožňuje připojení celé řady komunikačních prostředků využívaných v dispečerském řízení jako jsou radiostanice, telefony, MB telefony, místní rozhlasy a GSM brány. Dispečeři obsluhující systém mohou připojená zařízení sdílet a vyžívat současně, komunikovat navzájem mezi sebou, zastupovat se. Tímto způsobem se tvoří řídící sítě složené z místních dispečerských pracovišť a centrálního dispečera. Díky flexibilitě a dostupnosti sítí IP umožňuje systém rychlé a jednoduché přemístění dispečerských pracovišť, což je výhodné při řešení náročných situací.

Hlavní přednosti integrovaného komunikačního systému RV3

  • Ucelený systém dálkového ovládání, řízení a komunikace pro
    dispečerské použití
  • Komunikace v IP prostředí pomocí standardních protokolů
  • Možnost konfigurace a rozšiřování systému dle požadavků zákazníka

Základní technický popis dispečerského systému RV3

Základními prvky integrovaného dispečerského systému jsou Radiovoice server, Radiovoice klient, řízená komunikační zařízení a podpůrná zařízení. Každý dispečer má vlastní ovládací pracoviště TOP s aplikací Radiovoice klient, která mu zprostředkovává řízení a komunikaci s vybranými komunikačními zařízeními. Radiovoice server řídí a zprostředkovává komunikaci mezi klientskými aplikacemi a jednotlivými komunikačními zařízeními. Zajišťuje kontrolu spojení a autentizuje přístup do systému.

Komunikační zařízení

Komunikační zařízení tvoří koncové výkonné části systému, které převádějí požadavky zprostředkované serverem na výkonné výstupy. Tato skupina je tvořena dálkově ovládanými radiostanicemi, dálkově ovládanými MB zapojovači, dálkově ovládanými ústřednami místního rozhlasu a telefonními ústřednami. Podpůrná zařízení celého systému slouží pro nahrávání hlasové komunikace, komunikaci s dalšími systémy jako je například systém automatických hlášení pro místní rozhlas, napájení jednotlivých zařízení a dálkový dohled a ovládání.

Dispečerské pracoviště TOP

Radiovoice klient obsluhovaný dispečerem z pracoviště TOP se připojuje k Radiovoice serveru a tento mu zprostředkovává ovládání a komunikaci s dálkově ovládanými radiostanicemi, MB zapojovači a rozhlasem, dále se připojuje k VoIP telefonní ústředně pro běžné telefonní spojení. Radiovoice server zajišťuje koordinaci práce jednotlivých dispečerů s komunikačními zařízeními, aby nemohlo docházet k současnému přístupu více než jednoho dispečera k jednomu komunikačnímu zařízení a tím i nejasnosti komunikace směrem od dispečera. Opačným směrem si dispečer sám volí, výstup kterého komunikačního zařízení chce poslouchat, případně může poslouchat i komunikaci ostatních dispečerů. Dále systém periodicky kontroluje spojení s jednotlivými komunikačními zařízeními a v případě výpadku spojení nebo funkce oznamuje prostřednictvím klientské aplikace dispečerovi. Dispečer tak má možnost využít operativně jiný způsob komunikace. Potvrzení o provedení požadované změny, (např. přepnutí kanálu radiostanice) posílá klientské aplikaci přímo příslušné komunikační zařízení. Nemůže se tedy stát, že by se v klientské aplikaci zobrazoval jiný, než aktuálně správný stav komunikačního zařízení.

Záznam komunikace

Veškerá komunikace je nahrávána.Takto získané nahrávky se ukládají jak v jednotlivých ústřednách (pro telefony) a serverech (pro ostatní komunikaci), tak i na záznamovém zařízení. Toto umožňuje jak přehrávání nahrávek samotnými dispečery, tak i jejich bezpečné uložení pro případ dodatečné potřeby. V případě, že dojde k závadě a není možné komunikovat dlouhodobě s některým z komunikačních zařízení prostřednictvím dispečerského řízení, je možné toto zařízení ovládat lokálně a lokálně i nahrávat provoz. Díky použití VoIP technologie nedochází po prvotním zakódování hlasu do digitální podoby ke zhoršování jeho kvality při přenosu v síti.

Dálkový dohled a správa systému

Všechny prvky integrovaného dispečerského systému umožňují (pomocí standardního protokolu SNMP)
dálkový dohled nad svým provozním stavem a tím i začlenění do centrálního dohledového systému. Funkce systému jednotného času je pro všechny prvky integrovaného dispečerského systému zajištěna integrací obvodů reálného času a k synchronizaci používá NTP protokol. Veškerá komunikace s dohledovým systémem (jak aktuální stavy, tak záznam provozní historie) je tímto jednotným časem označena

Základní prvky systému Radiovoice RV3

1. Radiovoice server

Radiovoice server je základní řídící část zprostředkovává spojení mezi klienty a komunikačními zařízeními. Je potřeba alespoň jeden pro každé nezávislé dispečerské pracoviště nebo traťový úsek. Typicky je umístěn v racku spolu s další síťovou infrastrukturou.

2. Dispečerské pracoviště TOP

Dispečerské pracoviště TOP reprezentuje uživatelskou část systému, umožňující přístup dispečera do systému, je typicky tvořen počítačem s dotykovým displejem, ale může být nahrazen např. notebookem v případě potřeby řešení mimořádné situace. Je potřeba pro každé dispečerské pracoviště.

3. VoIP PBX – telefonní ústředna

VoIP telefonní ústředna umožňuje telefonování pomocí VoIP protokolu v rámci systému
Radiovoice 3. Je potřeba alespoň jedna pro každý nezávislý dispečerský řízený celek. Umísťuje se do racku společně s další telekomunikační technologií.

4.Blok RDST – radiostanice

Blok radiostanice zkráceně RDST je koncové komunikační zařízení umožňující připojení jedné nebo dvou radiostanic do systému Radiovoice 3. Umísťuje se do racku společně s dalšími komunikačními zařízeními ve vzdálené lokalitě. Počet bloků RDST je dán potřebou dopravní technologie dané lokality.

5.MB zapojovač

MB zapojovač je koncové komunikační zařízení sloužící pro převod signálů z MB telefonů do IP prostoru. Umísťuje se do racku společně s dalšími komunikačními zařízeními v každém místě tam, kde se sbíhají jednotlivé MB okruhy.

6. Rozhlasová ústředna

Rozhlasová ústředna je koncové komunikační zařízení, sloužící pro připojení reproduktorů systému místního rozhlasu. Umísťuje se do racku společně s dalšími komunikačními zařízení v každém místě, kde je potřeba realizovat místní rozhlas.

7. Zdroj s dálkovým dohledem

Zdroj s dálkovým dohledem je podpůrné zařízení, které slouží pro napájení jednotlivých součástí systému Radiovoice 3.

8. Univerzální dohledové zařízení

Univerzální dohledové zařízení umožňuje dálkový dohled a řízení součástí systému Radiovoice 3.

9. GSM-R Gateway

GSM-R Gateway je brána, které umožňuje zajistit komunikaci mezi sítí GSM-R a ovládacími pracovišti TOP integrovaných dispečerských systémů.

10. RV3 blok TRS-IP

RV3 blok TRS-IP je součást systému, která zajišťuje komunikaci v analogovém traťovém systému TRS.

11. Digitální záznamové zařízení RecorDat

Digitální záznamové zařízení RecorDat slouží pro záznama archivaci hovorů a datových informaci probíhajících na různých typech telekomunikačních zařízení např. analogových a digitálních linkách, digitálních ústřednách a VoIP telefonech.